Haluamme keskittyä toiminnassamme pitkäaikaisesti sijoitettaviin lapsiin ja nuoriin. Lapset voivat kasvaa kodissamme aikuisiksi asti tai tilanteen mukaan palata omaan kotiinsa tai vaihtaa muihin yksiköihin, jos se osoittautuu lapsen kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi.

Olemme käytettävissä myös kiireellisiin/lyhytaikaisiin sijoituksiin. Käytössämme on myös erillinen asunto lasten ja omaisten tapaamisia varten.

Perustehtävänämme on hoitaa ja kasvattaa kuntien sosiaalilautakuntien huostaan ottamina tai avohuollon tukitoimena yksikköömme sijoittamia lapsia siten, että lapset kokevat olevansa turvassa ja arvostettuja.

Annamme lapsille huolenpitoa, hoitoa ja kasvatusta ammatillisesti pätevän henkilökunnan toimesta. Tavoitteena on lasten kokonaisvaltainen eheyttäminen, johon pyrimme antamalla lapsille turvalliset ja pysyvät ihmissuhteet, vuorovaikutussuhteiden opettelua, ennakoitavuutta ja rutiineja, myönteisten ja kielteisten tunnetilojen jakamista, lasten tasapainoista kehitystä tukevaa vanhemmuutta, aikuisia, jotka ovat sekä psyykkisesti että fyysisesti lasten saatavilla. Toimintamuotojamme ovat mm. leikkiä ja luovuutta sisältävien ohjattujen toimintatuokioiden ja retkien järjestäminen, lasten tunnetaitoja vahvistavat pelit ja leikit. Tärkeänä elementtinä toiminnassamme on luonnonläheisyys, johon kuuluu muun muassa omien eläinten hoitaminen. Tällä hetkellä meillä on kaksi hevosta (Epe ja Topi), yksi poni (Nöpö), kaksi kania sekä kolme kissaa (Tikru, Topi ja Vincent), jotka tekevät omaa tärkeää työtään "tassuterapeutteina".

Käytämme työssämme empaattista lähestymistapaa, jossa korostuu yksilöllisyyden huomioiminen. Tärkeää meille on myös positiivinen, lasten ja perheiden omia voimavaroja arvostava ratkaisukeskeinen työote. Pyrimme tekemään rakentavaa, ammatillista yhteistyötä biologisten perheiden ja sosiaalitoimen ym. yhteistyötahojen kanssa. Apuna työssämme käytämme hoito- ja kasvatussuunnitelmaa, joka tarkistetaan vuosittain.

Arvoja

Tärkeitä arvoja kodissamme ovat lähimmäisen kunnioittaminen – ketään ei tahallaan loukata sanoilla eikä teoilla, vaan arvostamme ja kunnioitamme toinen toisiamme. Rehellisyys – pyrimme puhumaan totta kaikissa asioissa ja tilanteissa ja olemaan rehellisiä myös tunteissamme. Erilaisuuden hyväksyminen - kaikki ovat samanarvoisia vaikka olisivat erilaisia. Tasa-arvoisuus – kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja reilusti samojen periaatteiden mukaisesti jokaisen omat edellytykset huomioon ottaen. Aitous ja avoimuus – olemme kaikki aidosti oma itsemme omine tunteinemme ja hyvine ja huonoine puolinemme. Puhumme kaikista asioista ja tunteista avoimesti kunkin lapsen oman tason mukaan. Samaa avoimuutta ja rehellisyyttä toteutamme myös yhteistyössä lasten perheiden ja sosiaalitoimen kanssa. Haluamme antaa lapsille vahvan psykologisen vanhemmuuden mahdollistaman lasten oikeuden lapsuuteen.

Hoito- ja kasvatusperiaatteita

Tärkeimpänä kasvatusperiaatteena on, että lapset saavat olla lapsia. Aikuiset ovat aikuisia ja sukupolvien välinen raja on yksikössämme tärkeä. Aikuiset huolehtivat arjen ennakoitavuudesta ja rutiineista ja ovat sekä psyykkisesti että fyysisesti lasten saatavilla koko ajan. Tästä seuraa lapsille turvallisuuden tunne siitä, että aikuiset pitävät asioista huolta ja lapset saavat keskittyä leikkiin ja lapsena olemiseen.

Meille on tärkeää myös lasten yksilöllisyyden huomioiminen jokaisen lapsen kohdalla. Tähän pyrimme ottamalla kasvatuksessamme huomioon lapsen yksilöllisen luonteen ja tavan suhtautua asioihin.

Haluamme tarjota lapsille onnistumisen kokemuksia ja iloa leikin, erilaisten ohjattujen toimintojen ja retkien kautta sekä antamalla lapsille mahdollisimman paljon positiivista palautetta ja hellyyttä itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseksi. Vastuun ottaminen omasta hoito-eläimestä on lapsille merkittävä osa eheytymisprosessia.

Rajojen ja sääntöjen opetteleminen kunkin ikä- ja kehitystason mukaisesti auttavat lasta pikkuhiljaa sopeutumaan sääntöihin myös kodin ulkopuolella.